Arxiu mensual: març de 2016

Dimarts 29 de març es celebrarà un Ple en sessió ordinària

Aquest dimarts 29 de març, a les nou del vespre, hi ha convocat un Ple de l’Ajuntament de les Preses en sessió ordinària.

Us hauriem volgut posar un enllaç a l’ordre del dia, però ens ha estat impossible trobar-ho a la pàgina web de l’Ajuntament de les Preses.

Us recordem que els plens municipals són oberts al públic i que es pot demanar la paraula al torn de precs i preguntes.

L’Europa de la vergonya

TURQUÍA-SIRIA-CONFLICTO

Les Nacions Unides i les principals ONG’s internacionals han alertat que l’acord entre la UE i Turquia per frenar l’arribada dels refugiats vulnera flagrantment nombroses lleis i tractats internacionals com ara la Convenció de Ginebra. L’ONU ha recordat que cap col·lectiu humà no pot ser castigat pel sol fet d’aspirar a una vida millor i que cal que tota Europa es posi a treballar per acollir les persones que busquen refugi.

UE

Article 78 (antics articles 63, punts 1 i 2, i 64, apartat 2, TCE)

 1. La Unió desenvolupa una política comuna en matèria d’asil, protecció subsidiària i protecció temporal destinada a oferir un estatut adequat a qualsevol ciutadà d’un país tercer que necessiti protecció internacional i a garantir l’observança del principi de no-devolució. Aquesta política s’ha d’ajustar a la Convenció de Ginebra del 28 de juliol de 1951 i al Protocol del 31 de gener de 1967 sobre estatut dels refugiats, i altres tractats pertinents.
 2. Als efectes de l’apartat 1, el Parlament Europeu i el Consell, pronunciant-se de conformitat amb el procediment legislatiu ordinari, adopten mesures relatives a un sistema europeu comú d’asil que comprengui:
  1. Un estatut uniforme d’asil a favor de ciutadans de països tercers, vàlid per a tota la Unió;
  2. Un estatut uniforme de protecció subsidiària per als ciutadans de països tercers que, sense obtenir l’asil europeu, necessitin protecció internacional;
  3. Un sistema comú per a la protecció temporal de les persones desplaçades, en cas d’afluència massiva;
  4. Procediments comuns per a concedir i retirar l’estatut uniforme d’asil o de protecció subsidiària;
  5. Criteris i mecanismes per a determinar l’estat membre que ha d’ésser el responsable d’examinar una sol·licitud d’asil o de protecció subsidiària;
  6. Normes relatives a les condicions d’acolliment dels sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària;
  7. L’associació i la cooperació amb països tercers per a gestionar els fluxos de persones que sol·liciten asil o protecció subsidiària o temporal.
 3. Si un o diversos estats membres s’enfronten a una situació d’emergència caracteritzada per l’afluència sobtada de ciutadans de països tercers, el Consell pot adoptar, a proposta de la Comissió, mesures provisionals en benefici dels estats membres afectats. El Consell es pronuncia amb la consulta prèvia al Parlament Europeu.

TRACTATS DE LA UNIÓ EUROPEA TFUE 69 Article 79 (antic article 63, punts 3 i 4, TCE)

 1. La Unió desenvolupa una política comuna d’immigració destinada a garantir en totes les fases una gestió eficaç dels fluxos migratoris i un tracte equitatiu envers els ciutadans de països tercers que resideixen legalment en estats membres, i també a prevenir i combatre enèrgicament la immigració il·legal i el tràfic d’éssers humans.
 2. Als efectes de l’apartat 1, el Parlament Europeu i el Consell, pronunciant-se de conformitat amb el procediment legislatiu ordinari, adopten mesures en els àmbits següents:
  1. Les condicions d’entrada i de residència i les normes relatives a visats i permisos de residència de llarga durada expedits pels estats membres, inclosos els destinats al reagrupament familiar;
  2. La definició dels drets dels ciutadans de països tercers que resideixen legalment en un estat membre, incloses les condicions que regeixen la llibertat de circulació i de residència en els altres estats membres;
  3. La immigració clandestina i la residència irregular, incloses l’expulsió i la repatriació de residents en situació irregular;
  4. La lluita contra el tràfic d’éssers humans, en particular de dones i infants.
 3. La Unió pot subscriure acords amb països tercers per a readmetre, en llurs països d’origen o de procedència, ciutadans de països tercers que no compleixin o hagin deixat de complir les condicions d’entrada, presència o residència en el territori d’un dels estats membres.
 4. El Parlament Europeu i el Consell, pronunciant-se de conformitat amb el procediment legislatiu ordinari, poden establir mesures de foment i de suport amb relació a l’acció dels estats membres destinada a promoure la integració dels ciutadans de països tercers que resideixin legalment en llur territori, amb exclusió de qualsevol harmonització de les disposicions legislatives i reglamentàries dels estats membres.
 5. Aquest article no afecta el dret dels estats membres d’establir volums d’admissió al territori respectiu dels ciutadans de països tercers provinents de països tercers amb la finalitat de cercar-hi feina, tant assalariada com no assalariada. Article 80 Les polítiques de la Unió a què fa referència aquest capítol i l’aplicació d’aquestes polítiques es regeixen pel principi de solidaritat i de repartiment equitatiu de la responsabilitat entre els estats membres, també en l’àmbit financer. Sempre que cal, els actes de la Unió adoptats en virtut d’aquest capítol contenen mesures adequades per a aplicar aquest principi.

Com podem ajudar als refugiats?

Davant l’allau de notícies i imatges impactants sobre el calvari/odissea que pateixen centenars de milers d’éssers humans fugits de la seva llar per diferents conflictes un es pregunta: com pot ser que les administracions europees s’enroquin i permetin el patiment gratuït, negant el deure d’asil a milers de famílies? Com pot ser que els paisos més civilitzats del mon , exemple de progrés i democràcia tinguin aquest renaixement xenòfob i insolidari, tancant fronteres i girant la vista lluny del drama? Arribats aquest punt, només ens queden actuacions individuals? Ens hem de convertir en herois o tenim alternatives?
Des d’aquestes paraules una crida a la població: tots, absolutament tots podem fer alguna cosa i des dels ajuntaments se’ns ha de donar la facilitat per coordinar recursos per fer l’oferiment d’ajut als refugiats sirians.

El Govern facilitarà els tràmits a aquells ciutadans que vulguin col·laborar en acollida de persones refugiades a través dels ajuntaments. Així, les persones interessades en aquesta col·laboració, ja sigui a través de recursos materials o de serveis dels quals en són titulars, han d’omplir una fitxa d’inventari relacionant tot allò que posen a disposició de l’acollida de persones refugiades. Aquesta fitxa s’ha de presentar a l’ajuntament on està ubicat el recurs o on es desenvoluparà el servei.

Els recursos que es poden oferir són:

 • Materials: habitatges, equipaments residencials, cessió d’espais formatius, etc.
 • Immaterials: formació i orientació per al treball; servei de traducció, interpretació o mediació intercultural; servei d’acompanyament personal, escolar o familiar; formació en idiomes o alfabetització; prestació de serveis de salut complementaris; realització d’activitats de lleure i esports, etc.

La Generalitat, el món local, els col·legis professionals, les entitats socials i els experts han dissenyat aquesta fitxa unitària per al conjunt del país que permet inventariar tots els béns materials i immaterials que persones a títol individual, entitats i empreses, entre d’altres, volen posar a disposició del col•lectiu de refugiats.

Es pot trobar més informació sobre l’inventari, així com la fitxa que cal emplenar i entregar a l’ajuntament corresponent, a Tràmits Gencat de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20419-Inventari-de-recursos-per-a-persones-refugiades).

Aquest inventari correspon a un dels 6 grups que treballen de forma autònoma, flexible i orientada a l’assoliment de resultats. Els altres 5 són: sensibilització i educació per al desenvolupament, acolliment, salut, infància, i ocupació i ocupabilitat.

El Comitè per a l’Acollida de Persones Refugiades va posar en marxa fa unes setmanes un inventari unificat amb els recursos que la societat catalana posa a l’abast dels sol.licitants d’asil i protecció internacional davant la crisi humanitària que es viu al Mediterrani i a l’Europa oriental.

El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades es va crear el 22 de setembre com a òrgan d’assessorament, de participació i de coordinació de les administracions públiques catalanes i les entitats i organitzacions socials que actuen en l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya.

Altrament, aquest conflicte no només preocupa al govern, sinó que també són moltes les entitats que s’han mobilitzat per ajudar a les persones refugiades. En aquest sentit, destaca el projecte Welcome Home d’ACNUR Comitè Espanyol, que utilitza el potencial d’Internet per aconseguir donacions (https://www.eacnur.org/emergencias/welcome-home).

Gràcies de tot cor